Publikacje

Varia Genealogica 1 (2017) Varia Genealogica 2 (2018)

FORMULARZ ZAMÓWIENIA:

* pola wymagane

Czas realizacji zamówienia: do 7 dni od (otrzymania) potwierdzenia zapłaty. W razie ewentualnych pytań, jak również w sprawach bezpłatnych egzemplarzy autorskich i obowiązkowych egzemplarzy bibliotecznych, prosimy o kontakt mejlowo na adres sklep(małpa)genealodzy.opole.pl. Asortyment sprzedawany jest po kosztach bez zysku (kwota netto=brutto bez VAT) w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, dlatego nie stosuje się prawa konsumenckiego o sprzedaży na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa (m.in. nie przysługuje prawo zwrotu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni). Do należności należy doliczyć również koszty opakowania i przesyłki. Poza Polskę wysyłamy tylko po indywidualnym uzgodnieniu możliwości i kosztów. Płatność tylko w złotych (PLN) z góry przelewem na nasze konto, indywidualnie skontaktujemy się z zamawiającym, potwierdzając gotowość do realizacji zamówienia. Aby złożyć zamówienie i wysłać formularz, należy wcisnąć przycisk „ZAMAWIAM I ZAPŁACĘ – WYŚLIJ FORMULARZ” na dole formularza; jeżeli pokaże się komunikat o wysłaniu, dopiero on oznacza wysłanie zamówienia; w przeciwnym razie błędy zostaną wskazane/zakomunikowane.

szt. ×

szt. ×

szt. ×

Koszt OPAKOWANIA I PRZESYŁKI:
Dokładny koszt zostanie podany w mejlowym potwierdzeniu możliwości realizacji zamówienia, w przypadku poczty od około 8 lub 13 itd. zł, w zależności od liczby egzemplarzy.

Dane ZAMAWIAJĄCEGO + do wysyłki + na fakturę (jeśli potrzebna):
Email*:
Telefon:
Imię*:
Nazwisko*:
Firma/nazwa:
Miejscowość*:
Kod pocztowy*:
Adres*:
Kraj:

(poza Polskę wysyłamy tylko po indywidualnym uzgodnieniu kosztów)

Dane do WYSYŁKI, jeśli inne niż zamawiającego
(tzn. jeśli już podano wyżej, to NIE trzeba kopiować/powtarzać):
Firma (nazwa albo imię i nazwisko):
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Adres:
Kraj:

(poza Polskę wysyłamy tylko po indywidualnym uzgodnieniu możliwości i kosztów)

FAKTURA (do rozliczeń INNYCH niż vat):

Dane do faktury, jeśli inne niż zamawiającego (tzn. jeśli już podano wyżej, to NIE trzeba kopiować/powtarzać):
Firma (nazwa albo imię i nazwisko):
NIP:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Adres:
Kraj:

Uwagi:

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Opolscy Genealodzy
ul. Piastowska 18-20 (WBP) 45-081 Opole
IBAN: PL 76105015041000009030630223
BIC (SWIFT): INGBPLPW
W tytule/opisie podać:
zwrot kosztów wydawnictwa i wysyłki

Jeśli jest Pan(i) zadowolony(a) z działalności stowarzyszenia, może Pan(i) wesprzeć tę działalność dodatkową darowizną, zwiększając powyższą kwotę z dodatkowym dopiskiem: "oraz darowizna na cele statutowe … PLN" z podaniem kwoty darowizny.

TAK* wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzam zapoznanie się z powyższymi zasadami zamówień.

informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych (poniżej)


Tutaj kończy się formularz zamówienia — nie zapomnij kliknąć poniżej, że nie jesteś robotem, a następnie na „ZAMAWIAM I ZAPŁACĘ – WYŚLIJ FORMULARZ”☺:


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


W SKRÓCIE:
 • przetwarzamy niektóre Państwa dane osobowe, podlegają one ochronie, dlatego mają Państwo pewne uprawnienia, o czym mamy obowiązek informować zgodnie z RODO (skrót wyjaśniony na koniec);
 • za dane osobowe odpowiada Stowarzyszenie Opolscy Genealodzy;
 • dlaczego w ogóle potrzebujemy jakichś danych? ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, tj. głównie dla udziału w działalności stowarzyszenia i jej dokumentowania oraz realizacji obowiązków prawnych;
 • osobom, których dane dotyczą, przysługują prawa do: żądania dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania i skargi do Prezesa UODO, a w zależności od kontekstu, może przysługiwać również prawo do: ich usunięcia, sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody lub przeniesienia; jednakże nie profilujemy Osób wg danych.

Zgodnie z prawem informujemy, iż:
 • ADMINISTRATOREM danych osobowych jest Stowarzyszenie Opolscy Genealodzy z siedzibą w Opolu przy ul. Piastowskiej 18–20 (WBP), 45-081 Opole; KRS 0000558917 NIP 7543093593 REGON 361591180 PKD (2007) główne 94.99.Z; wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu i nadzorowane przez Prezydenta Opola; dane kontaktowe (email, telefon) na stronie https://genealodzy.opole.pl/kontakt
 • ze względu na małą skalę i zagrożenia, administrator nie musiał i nie wyznaczył INSPEKTORA ochrony danych (IOD, ang. DPO data protection officer), a wszystkie obowiązki zapewniają władze (zarząd, w tym prezes) stowarzyszenia, z którymi można kontaktować się jak wskazano już wyżej;
 • podanie danych osobowych jest zawsze DOBROWOLNE (możesz nie wpisać danych, odmówić ich podania), aczkolwiek zazwyczaj jest niezbędne (konieczne) do realizacji wskazanego celu przetwarzania, którego osiągnięciem zazwyczaj też może Pani/Pan być zainteresowany/-a;
 • odbieranie/przesyłanie i czasowe przechowywanie danych wprowadzanych do formularzy na serwerach naszej witrynie internetowej (hosting www+email+bazy danych), jak również przetwarzanie danych w prywatnym lokalnym serwerze chmury usług i danych (NAS) zostało POWIERZONE członkowi zarządu–sekretarzowi, tj. dla stowarzyszenia zapewnia je Maciej Róg; w zakresie hostingu, czyni to za pomocą podpowierzenia profesjonalnej firmie hostingowej H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, KRS 0000612359, NIP 7822622168 (właściciela m.in. marek: Superhost, Ogicom, Hekko), która może posługiwać się (np. w ramach alokacji kopii zapasowych i użytkowych) innymi współpracującymi firmami na terenie Unii Europejskiej (Beyond.pl sp. z o. o. Polska, TK Telekom sp. z o.o. Polska, Hetzner Online GmbH Niemcy+Finlandia, LeaseWeb Netherlands B.V. Holandia, Host Europe GmbH Polska, Inten Polska, KEI.PL sp. z o.o. Polska) — firmy te są konieczne tylko do utrzymywania zasobów sprzętowych i nie korzystają z treści danych do żadnych własnych celów (np. nie dzwonią telefonicznie ani nie wysyłają mejli na adresy podane stowarzyszeniu w formularzach ani nie przekazują ich innym podmiotom w takich celach); komunikacja z hostingiem/NAS odbywa się bezpiecznym szyfrowanym certyfikatami TLS/SSL
 • w przypadku DZIECI, wymagana jest zgoda prawnego opiekuna, zazwyczaj rodzica;
 • mają Państwo prawo do wniesienia SKARGI do krajowego organu nadzorczego, tj. w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO; dawniej: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych GIODO); dane kontaktowe na stronie uodo.gov.pl;
 • zawsze przysługują Państwu PRAWO do żądania dostępu do danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania; w zależności od kontekstu, może przysługiwać również prawo do ich usunięcia, sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody lub przeniesienia; jednakże nie profilujemy Osób wg danych;

 • w tym kontekście:

  1. Dane osób ZAMAWIAJĄCYCH własne towary i usługi stowarzyszenia (tj. innych niż pośrednictwo jak w pkt 4) przetwarzane są w celu umożliwienia (zaadresowania i wysyłki) i rozliczenia (w tym rachunkowego, podatkowe) realizacji takich zamówień. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tj. do wykonania umowy lub podjęcia działań ją poprzedzających na żądanie osoby). Okres przechowywania tych danych w stowarzyszeniu, po którym może nastąpić ich usunięcie, to nie wcześniej niż z upływem ustawowego okresu przedawnienia po realizacji zamówienia (ewentualna egzekucja wzajemnych roszczeń cywilnoprawnych art. 23 ust. 1 lit. j RODO, ich przedawnienie art. 118 Kodeksu cywilnego); później aż do sprzeciwu lub likwidacji stowarzyszenia. Źródłem danych są sami zamawiający (formularze i mejle dot. zamówień), natomiast zamawiający może wskazać dowolny adres korespondencyjny (do doręczenia). Dane te mogą być ujawniane zewnętrznym odbiorcom takim jak operatorzy pocztowi (np. Poczta Polska) lub osobom upoważnionym przez stowarzyszenie, osobiście doręczającym zamówienie. Ponadto organom władzy publicznej (np. ścigania) mogą być ujawniane w przypadkach wyraźnie usankcjonowanych przepisami prawa. Zamawiającym przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania i ograniczenia ich przetwarzania, jak również do usunięcia danych osobowych i sprzeciwu wobec przetwarzania, a jeżeli otrzymaliśmy dane w formularzu internetowym – również do przenoszenia danych, choć należy zwrócić uwagę na możliwe trudności w realizacji zamówienia przez podmioty niedysponujące naszymi zasobami.


Powyższe wynika z art. 13–14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1 oraz L 127 z 23.05.2018 str. 2), zwanego w Polsce „RODO”, z ang. „GDPR” (general data protection regulation). Zasady wnoszenia skargi do organu nadzorczego, kontroli, odpowiedzialności i kar — regulują art. 60–108 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (w przyszłości mogą pojawić się zmiany ww. przepisów). Stowarzyszenie posiada własną dokumentację ochrony danych osobowych, o charakterze poufnym w zakresie zabezpieczeń. Ilekroć jest mowa o celach i działalności (w tym kodach PKD), są one u nas określone statutem zatwierdzonym przez sąd. Ochrona danych osobowych jest związana z prawem do prywatności, ochroną dóbr osobistych, wizerunku (twarzy) i innych praw autorskich (copyright) oraz bezpieczeństwem informacji.