Wpłaty

Stowarzyszenie może otrzymywać m.in. składki członkowskie, darowizny, zwrot kosztów w odpłatnej działalności pożytku publicznego, spadki i dotacje (§ 29 statutu).

składkidarowiznynr kontaodpłatny pożytekprzejrzystośćdane osobowe

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Zgodnie z dyskusją na założycielskim walnym zebraniu członków, zarząd ustalił składkę minimalną na 100 zł, płatną do 30 czerwca danego roku (możliwy podział na 2 raty, I do 31.03, II do 30.06). Takie jest też wpisowe (płatne ze złożeniem deklaracji) za pierwszy rok kalendarzowy członkostwa. Możliwa jest składka rodzinna, jak również 50%-ulga dla dzieci i młodzieży, studentów, emerytów i rencistów, osób niepełnosprawnych oraz członków innych towarzystw genealogicznych (więcej w uchwale, podobnej do dotychczasowych zasad, jakie obowiązywały nas w 2014 r. w kole ŚTG). Są to wysokości minimalne, które oczywiście można dobrowolnie zwiększyć, wciąż jako składkę.

DAROWIZNY

Nasze stowarzyszenie samo w sobie nie generuje żadnych stałych kosztów ani dochodów. Nikogo nie zatrudniamy. Zarząd ani komisja rewizyjna nie otrzymują ani nie mogą otrzymywać żadnego wynagrodzenia. Nie posiadamy nieruchomości na utrzymaniu, ale zarazem nie musimy najmować pomieszczeń na przechowywanie majątku i spotkania — stowarzyszenie działa poprzez pracę społeczną swoich członków, korzysta z gościnności WBP. Nie prowadzimy też działalności gospodarczej, pozostajemy w sferze pożytku publicznego.

Jednakże jeśli chcemy się rozwijać i realizować atrakcyjne projekty, w szczególności takie jak konferencje czy wydawnictwa, to musimy pozyskiwać fundusze zewnętrzne inne niż składki członkowskie. Chcemy uczestniczyć w konkursach i programach dotacyjnych, ale i w nich najczęściej wymagany jest wkład własny. Dlatego każdy zainteresowany (nie tylko członek, ale także sympatyk stowarzyszenia i genealogii) może wesprzeć nasze stowarzyszenie, wpłacając dowolną kwotę jako darowiznę na cele statutowe. Z góry dziękujemy za wszelkie wsparcie!

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą odliczać darowizny na działalność pożytku publicznego od podstawy opodatkowania do 6% uzyskanego dochodu w przypadku osób fizycznych oraz do 10% w przypadku osób prawnych (por. przykłady do rozliczeń za poprzedni rok podatkowy 2014 dokonywane do 30 kwietnia kolejnego roku).

ODPŁATNA DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Stowarzyszenie nie prowadząc działalności gospodarczej nastawionej, może oferować niektóre rodzaje działalności co prawda odpłatnie, lecz po kosztach bez zysku (non-profit). Należą tutaj niektóre koszty konferencji (pobytu: noclegów, obiadów) czy wydawnictw.

FORMA

Składki, darowizny lub należności można wpłacać przelewem na właściwy rachunek bankowy stowarzyszenia albo gotówką skarbnikowi lub głównemu księgowemu za pokwitowaniem.

dane do przelewu:
Stowarzyszenie Opolscy Genealodzy
ul. Piastowska 18-20, 45-081 Opole
w tytule (opisie) przelewu wpisać odpowiednio: „składka członkowska” (w razie wątpliwości dopisać za który rok kalendarzowy, a z cudzego konta również imię i nazwisko członka) albo „darowizna na cele statutowe” (działalność statutową) albo inne wskazane cele (np. koszty pobytu, wydawnictwa) itp.
PLN
numer rachunku bankowego (NRB) 76 1050 1504 1000 0090 3063 0223
bez spacji 76105015041000009030630223
IBAN=PL+NRB PL76105015041000009030630223
kod BIC (SWIFT)
naszego banku:
INGBPLPW
bank: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Opolu

PRZEJRZYSTOŚĆ FINANSOWA

Stowarzyszenie publikuje sprawozdania finansowe i merytoryczne na odrębnej stronie. Jeśli masz jakieś wątpliwości lub pytania, skontaktuj się z nami.

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

W SKRÓCIE:
 • przetwarzamy niektóre Państwa dane osobowe, podlegają one ochronie, dlatego mają Państwo pewne uprawnienia, o czym mamy obowiązek informować zgodnie z RODO (skrót wyjaśniony na koniec);
 • za dane osobowe odpowiada Stowarzyszenie Opolscy Genealodzy;
 • dlaczego w ogóle potrzebujemy jakichś danych? ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, tj. głównie dla udziału w działalności stowarzyszenia i jej dokumentowania oraz realizacji obowiązków prawnych;
 • osobom, których dane dotyczą, przysługują prawa do: żądania dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania i skargi do Prezesa UODO, a w zależności od kontekstu, może przysługiwać również prawo do: ich usunięcia, sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody lub przeniesienia; jednakże nie profilujemy Osób wg danych.

Zgodnie z prawem informujemy, iż:
 • ADMINISTRATOREM danych osobowych jest Stowarzyszenie Opolscy Genealodzy z siedzibą w Opolu przy ul. Piastowskiej 18–20 (WBP), 45-081 Opole; KRS 0000558917 NIP 7543093593 REGON 361591180 PKD (2007) główne 94.99.Z; wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu i nadzorowane przez Prezydenta Opola; dane kontaktowe (email, telefon) na stronie https://genealodzy.opole.pl/kontakt
 • ze względu na małą skalę i zagrożenia, administrator nie musiał i nie wyznaczył INSPEKTORA ochrony danych (IOD, ang. DPO data protection officer), a wszystkie obowiązki zapewniają władze (zarząd, w tym prezes) stowarzyszenia, z którymi można kontaktować się jak wskazano już wyżej;
 • podanie danych osobowych jest zawsze DOBROWOLNE (możesz nie wpisać danych, odmówić ich podania), aczkolwiek zazwyczaj jest niezbędne (konieczne) do realizacji wskazanego celu przetwarzania, którego osiągnięciem zazwyczaj też może Pani/Pan być zainteresowany/-a;
 • odbieranie/przesyłanie i czasowe przechowywanie danych wprowadzanych do formularzy na serwerach naszej witrynie internetowej (hosting www+email+bazy danych), jak również przetwarzanie danych w prywatnym lokalnym serwerze chmury usług i danych (NAS) zostało POWIERZONE członkowi zarządu–sekretarzowi, tj. dla stowarzyszenia zapewnia je Maciej Róg; w zakresie hostingu, czyni to za pomocą podpowierzenia profesjonalnej firmie hostingowej cyber_Folks S.A. S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, KRS 0000612359, NIP 7822622168 (właściciela m.in. marek: Superhost, Ogicom, Hekko), która może posługiwać się (np. w ramach alokacji kopii zapasowych i użytkowych) innymi współpracującymi firmami na terenie Unii Europejskiej (Beyond.pl sp. z o. o. Polska, TK Telekom sp. z o.o. Polska, Hetzner Online GmbH Niemcy+Finlandia, LeaseWeb Netherlands B.V. Holandia, Host Europe GmbH Polska, Inten Polska, KEI.PL sp. z o.o. Polska) — firmy te są konieczne tylko do utrzymywania zasobów sprzętowych i nie korzystają z treści danych do żadnych własnych celów (np. nie dzwonią telefonicznie ani nie wysyłają mejli na adresy podane stowarzyszeniu w formularzach ani nie przekazują ich innym podmiotom w takich celach); komunikacja z hostingiem/NAS odbywa się bezpiecznym szyfrowanym certyfikatami TLS/SSL
 • w przypadku DZIECI, wymagana jest zgoda prawnego opiekuna, zazwyczaj rodzica;
 • mają Państwo prawo do wniesienia SKARGI do krajowego organu nadzorczego, tj. w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO; dawniej: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych GIODO); dane kontaktowe na stronie uodo.gov.pl;
 • zawsze przysługują Państwu PRAWO do żądania dostępu do danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania; w zależności od kontekstu, może przysługiwać również prawo do ich usunięcia, sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody lub przeniesienia; jednakże nie profilujemy Osób wg danych;

 • w tym kontekście:

  1. Dane kontrahentów przetwarzane są w celach rozliczeń FINANSOWYCH (w tym rachunkowych, księgowych, podatkowych, budżetowych). Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych i art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. obowiązki prawne ciążące na administratorze: rachunkowe, podatkowe, ubezpieczeniowe). Okres przechowywania tych danych w stowarzyszeniu to okres przechowywania ksiąg rachunkowych i podatkowych do likwidacji stowarzyszenia, nie wcześniej niż z upływem ustawowego okresu przedawnienia (ewentualna egzekucja wzajemnych roszczeń cywilnoprawnych, podatkowych i innych publicznoprawnych art. 23 ust. 1 lit. j RODO, ich przedawnienie art. 118 Kodeksu cywilnego, art. 70 Ordynacji podatkowej, art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości). Źródłem danych są banki (wyciągi i historia rachunku stowarzyszenia) i sami kontrahenci (faktury, rachunki, umowy, KP, PK i inne dokumenty księgowe), przy czym osoby z innych zbiorów (np. członkowie, uczestnicy) mogą pośredniczyć cudzym rachunkiem bankowym (np. osoby bliskiej). Dane kontrahentów nie są ujawniane zewnętrznym odbiorcom (rachunkowość prowadzi upoważniony członek stowarzyszenia), natomiast na podstawie odrębnych przepisów dane są ujawniane bankowi w celu realizacji operacji gospodarczych. Ponadto organom władzy publicznej (np. skarbowym, ścigania) mogą być ujawniane w przypadkach wyraźnie usankcjonowanych przepisami prawa. Kontrahentom przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania i ograniczenia ich przetwarzania. Nie przysługuje prawo do cofnięcia zgody, bowiem nie ona jest prawną podstawą przetwarzania danych (lecz obowiązki administratora).

  2. Dane UCZESTNIKÓW działalności stowarzyszenia (spotkań, konferencji, konkursów itp. – słuchacze, dyskutujący, prelegenci, wystawcy, wolontariusze, personel organizatora itd.) przetwarzane są w celu umożliwienia i rozliczenia udziału w tej działalności oraz do samego jej utrwalania (dokumentowania). Udział oznacza potwierdzenie lub wcześniejsze zapowiedzenie obecności-udziału, także w usługach dodatkowych (zwłaszcza na konferencji: noclegi, posiłki, wycieczki itp.). Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tj. do wykonania umowy lub podjęcia działań ją poprzedzających na żądanie osoby), tamże lit. a (tj. zgoda uczestnika na przetwarzanie danych osobowych) oraz tamże lit. f (tj. prawnie uzasadnione interesy: utrwalanie imienia, nazwiska, miejscowości i wizerunku w ramach przebiegu działalności stowarzyszenia ma społeczną doniosłość, stanowi dobro kultury i dziedzictwa narodowego, narodowy zasób archiwalny). Okres przechowywania tych danych w stowarzyszeniu, po którym może nastąpić ich usunięcie, to nie wcześniej niż z upływem ustawowego okresu przedawnienia po zakończeniu udziału w danej działalności (ewentualna egzekucja wzajemnych roszczeń cywilnoprawnych art. 23 ust. 1 lit. j RODO, ich przedawnienie art. 118 Kodeksu cywilnego); ponadto w przypadku utrwalania (dokumentowania) działalności stowarzyszenia, usunięcie nie nastąpi wcześniej niż wraz z jego likwidacją; później może stanowić dobro kultury i dziedzictwo narodowe (§ 6 pkt 5 i § 9 ust. 2 pkt 2 statutu, art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) oraz przechowywane wieczyście materiały archiwalne przechodzące z ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego do państwowego zasobu archiwalnego (art. 3, art. 42 ust. 2, art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach). Źródłem danych są sami uczestnicy (zgłoszenia w naborze prelegentów i wystawców, rejestracje pobytu, listy obecności, zdjęcia i nagrania organizatorów i uczestników itp. – spotkań, konferencji, konkursów itp.). Możliwe jest, że otrzymamy o kimś dane od innych współuczestników (np. grupa z liderem koordynuje rejestrację pobytu, noclegi i posiłki na konferencji lub wycieczce; nauczyciel lub rodzic przekazuje dane uczniów na konkurs za ich zgodą). Dane uczestników mogą być ujawniane zewnętrznym odbiorcom tylko w celu realizacji woli uczestnika w zakresie pośredniczenia w noclegach, posiłkach lub wycieczkach (do podmiotu prowadzącego nocleg, realizującego wycieczkę — w celu ich rozliczenia, np. meldunek, klucz, szkody; do proponowanych współtowarzyszy celem dokwaterowania do liczby łóżek w pokoju). Uczestnicy konferencji (tylko obywatele Unii Europejskiej) dodatkowo mogą chcieć, by za ich wyraźną zgodą kontaktować ich ze sobą, jeśli są zainteresowani wspólnymi nazwiskami/obszarami. Ponadto organom władzy publicznej (np. ścigania) mogą być ujawniane w przypadkach wyraźnie usankcjonowanych przepisami prawa. Uczestnikom działalności stowarzyszenia przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania i ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie umożliwienia i rozliczenia udziału w działalności, dopóki rejestracja nie została zamknięta, jej uczestnikom przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania i cofnięcia zgody, a jeżeli otrzymaliśmy dane w formularzu internetowym (dotyczy m.in. konferencji) – również do przenoszenia danych. Uczestnicy imprez publicznych w ramach działalności stowarzyszenia (wizerunek-twarze publiczności, personelu, występujących) mogą być publicznie widoczni na zdjęciach i nagraniach w internecie i materiałach promocyjnych (drukowanych) stowarzyszenia zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Udział w działalności stowarzyszenia wymaga zgody na takie jej warunki.


 • w tym kontekście:

  1. Dane DARCZYŃCÓW przetwarzane są w celu ich rozliczenia (tj. przeznaczenia na wskazaną działalność pożytku publicznego lub inne cele statutowe). Podstawą prawną jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. obowiązki prawne ciążące na administratorze: wzajemne obowiązki i uprawnienia darczyńcy i obdarowanego stowarzyszenia, obowiązki podatkowe warunkujące zwolnienie z podatku CIT). Okres przechowywania tych danych w stowarzyszeniu to okres przechowywania ksiąg podatkowych do likwidacji stowarzyszenia, nie wcześniej niż z upływem ustawowego okresu przedawnienia (ewentualna egzekucja wzajemnych roszczeń cywilnoprawnych, podatkowych i innych publicznoprawnych art. 23 ust. 1 lit. j RODO, ich przedawnienie art. 118 Kodeksu cywilnego, art. 70 Ordynacji podatkowej, art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości). Źródłem danych są banki (wyciągi i historia rachunku stowarzyszenia) i sami darczyńcy (KP, PK i inne dokumenty księgowe), przy czym osoby z innych zbiorów (np. członkowie, uczestnicy) mogą pośredniczyć cudzym rachunkiem bankowym (np. osoby bliskiej). Dane darczyńców nie są ujawniane zewnętrznym odbiorcom, natomiast na podstawie odrębnych przepisów dane mogą być ujawniane bankowi w celu realizacji operacji gospodarczych. Ponadto organom władzy publicznej (np. skarbowym, ścigania) mogą być ujawniane w przypadkach wyraźnie usankcjonowanych przepisami prawa. Darczyńcom przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania i ograniczenia ich przetwarzania. Nie przysługuje prawo do cofnięcia zgody, bowiem nie ona jest prawną podstawą przetwarzania danych (lecz obowiązki administratora).


Powyższe wynika z art. 13–14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 s. 1, L 127 z 23.05.2018 s. 2 oraz L 74 z 04.03.2021 s. 35), zwanego w Polsce „RODO”, z ang. „GDPR” (general data protection regulation). Zasady wnoszenia skargi do organu nadzorczego, kontroli, odpowiedzialności i kar — regulują art. 60–108 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (w przyszłości mogą pojawić się zmiany ww. przepisów). Stowarzyszenie posiada własną dokumentację ochrony danych osobowych, o charakterze poufnym w zakresie zabezpieczeń. Ilekroć jest mowa o celach i działalności (w tym kodach PKD), są one u nas określone statutem zatwierdzonym przez sąd. Ochrona danych osobowych jest związana z prawem do prywatności, ochroną dóbr osobistych, wizerunku (twarzy) i innych praw autorskich (copyright) oraz bezpieczeństwem informacji.

https://pixabay.com/pl/p-1255819/