Dane rejestrowe

KRS NIP REGON PKD
0000558917 7543093593 361591180 94.99.Z

Opolscy Genealodzy ― regionalne towarzystwo genealogiczne, zrzeszające pasjonatów genealogii na zasadzie dobrowolności, samodzielne stowarzyszenie rejestrowe, organizacja pozarządowa non profit (NGO/EPF/UM/UMWO) posiadająca osobowość prawną, pod oficjalną nazwą: Stowarzyszenie Opolscy Genealodzy, z siedzibą w Opolu przy ul. Piastowskiej 18-20 (WBP), 45-081 Opole, działająca w oparciu o pracę społeczną swoich członków i wewnętrznych organów na podstawie w szczególności ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. — Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), zgodnie z celami określonymi w statucie, programieuchwałach, w oparciu o fundusze, budżet i sprawozdawczość (więcej chronologicznie w odrębnych wpisach), założona 11.02.2015 (działająca wcześniej od stycznia 2014 r. w formie koła terenowego), wpisana i zarejestrowana 25.05.2015 w rejestrze stowarzyszeń postanowieniem Sądu Rejonowego w Opolu Wydziału VIII Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego OP.VIII Ns-Rej.KRS/1348/15/882 pod numerem KRS 0000558917. Stowarzyszenie podlega nadzorowi Prezydenta Miasta Opole; pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 7543093593 rozliczamy się z Pierwszym Urzędem Skarbowym w Opolu; pod numerem identyfikacyjnym REGON 361591180 zdajemy sprawozdania Urzędowi Statystycznemu w Opolu. Rachunki bankowe podajemy w innym miejscu. Nie jesteśmy wpisani do rejestru przedsiębiorców, ani nie posiadamy statusu organizacji pożytku publicznego, choć w statucie przewidzieliśmy obie możliwości na przyszłość. Główny kod Polskiej Klasyfikacji Działalności (2007) to PKD 94.99.Z (działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana). Pozostałe kody PKD określa § 9 statutu.

Wpisy w KRS (sygn. akt OP.VIII NS-REJ.KRS):

  • 1 z 25.05.2015 SOG.2015.036 sygn. 15/882 — rejestracja stowarzyszenia
  • 2 z 25.05.2015 SOG.2015.036 sygn. 15/882 — NIP
  • 3 z 25.05.2015 SOG.2015.036 sygn. 15/882 — REGON
  • 4 z 23.10.2017 SOG.2017.134 sygn. 15127/17/934 — wykreślenie zmarłego skarbnika
  • 5 z 12.04.2018 SOG.2017.142 sygn. 18516/17/829 — zmiana statutu i celów
  • 6 z 27.06.2019 SOG.2019.171 sygn. 1042/19/185 — wpis nowych członków zarządu

Zobacz powiązania SOG wg Fundacji ePaństwo.

* nie należy mylić genealogii (nauka pomocnicza historii), z genologią (dziedzina poetyki), geologią (jedna z nauk o Ziemi) czy… ginekologią :)

Opolscy-logo-alpha

Stary zapis NIP: 754-30-93-593 (CIT); nieprawidłowy: 754-309-35-93 (PIT)