Cele

Celem statutowym Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy jest działalność kulturalna, oświatowa i naukowa na rzecz:

 • badań, popularyzacji i doskonalenia wiedzy w zakresie genealogii (historii rodzinnej) oraz geografii, historii, kultury i tradycji, związanych z genealogią;
 • integracji ruchu-środowiska genealogów (pasjonatów historii rodzinnej), wymiany doświadczeń i umiejętności oraz wzajemnej pomocy;
 • źródeł i materiałów genealogicznych (zwłaszcza metryk i archiwaliów) jako dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • więzi rodzinnych i międzypokoleniowych;
 • społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, korzystającego z genealogii oraz źródeł i materiałów genealogicznych;
 • promocji i integracji Opolszczyzny, a w szczególności genealogii, historii, kultury i tradycji tutejszych rodzin, bez względu na ich status i pochodzenie.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe w szczególności przez:

 • organizowanie spotkań, konsultacji i doradztwa, warsztatów, szkoleń, prelekcji, wykładów, sympozjów, seminariów, konferencji, konkursów, imprez kulturalnych itp. (w tym także za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. webinariów, telekonferencji), których przedmiot dotyczy celów statutowych stowarzyszenia;
 • wydawanie książek, czasopism i innych publikacji zwartych lub ciągłych, których przedmiot dotyczy celów statutowych stowarzyszenia, jak również gromadzenie własnych i cudzych takich publikacji i udostępnianie ich członkom stowarzyszenia lub innym podobnym organizacjom;
 • inicjowanie, organizowanie lub współudział w inwentaryzacji, konserwacji, digitalizacji i indeksowaniu źródeł i materiałów genealogicznych;
 • zdobywanie przychylności, wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności oraz inicjowanie i rozwijanie współpracy w zakresie celów statutowych stowarzyszenia z archiwami, bibliotekami, instytucjami kultury, uczelniami, szkołami, organami władzy publicznej (krajowymi, samorządowymi, unijnymi) i religijnymi, stowarzyszeniami, fundacjami, innymi towarzystwami genealogicznymi, innymi instytucjami i organizacjami, w kraju i za granicą, w tym także z Polonią;
 • pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania celów statutowych stowarzyszenia, w szczególności od sponsorów lub przez udział w programach, projektach, akcjach, konkursach i tym podobnych działaniach adresowanych zwłaszcza do organizacji pozarządowych;
 • realizacja zleconych zadań publicznych zbieżnych z celami statutowymi stowarzyszenia;
 • pozyskiwanie i szkolenie wolontariuszy do realizacji celów statutowych stowarzyszenia;
 • zapewnianie obecności stowarzyszenia i tematów związanych z celami statutowymi stowarzyszenia ― w kulturze masowej, środkach masowego przekazu oraz mediach i serwisach społecznościowych;
 • wyrażanie opinii w sprawach publicznych, konsultowanie projektów aktów normatywnych i innych rozstrzygnięć oraz reprezentowanie interesów zbiorowych swoich członków wobec organów władzy publicznej i religijnych ― w zakresie celów statutowych stowarzyszenia, z wyłączeniem angażowania się w działalność o charakterze politycznym i religijnym.

Powyższa działalność może stanowić działalność pożytku publicznego (co NIE jest związane ze statusem OPP) w następujących obszarach (sferach):

 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;promocji i organizacji wolontariatu;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym ich wypoczynku;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • turystyki i krajoznawstwa.

Powyższa działalność może obejmować następujące rodzaje wg kodów PKD:

 • 94.99.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana;
 • 94.12.Z – działalność organizacji profesjonalnych (działalność organizacji, których członkowie zainteresowani są określoną dyscypliną nauki, zaangażowani są w działalność naukową, akademicką lub kulturalną; działalność stowarzyszeń naukowych);
 • 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (pozostałe pozaszkolne formy edukacji związane głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań oraz doskonaleniem zawodowym);
 • 74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (doradztwo);
 • 72.20.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
 • 96.09.Z – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (działalność organizacji badających genealogię);
 • 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (organizacja, promocja i/lub zarządzanie imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania);
 • 58.11.Z – wydawanie książek;
 • 58.12.Z – wydawanie wykazów oraz list (pozostałych informatorów i zestawów);
 • 58.14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
 • 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza;
 • 79.90.C – pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
 • 47.99.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
 • 47.19.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet.

Działalność może być nieodpłatna lub odpłatna, natomiast NIE jest to działalność gospodarcza (nie osiągamy zysku, działamy po kosztach, non-profit). Wynika to z §§ 6–7 i 9 statutu. Szczegóły w programie i sprawozdaniach oraz relacjach.