Statut

Statut Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy przyjęty przez Walne Zebranie Członków:

  • na podstawie art. 10 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. ― Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713, z późn. zm.);
  • w brzmieniu obowiązującym od 25.05.2015 — zmienionym i ujednoliconym uchwałą Nr 6 z dnia 13 maja 2015 r. (SOG.2015.034), wpisaną pod nr 1 do KRS 25.05.2015 postanowieniem Sądu Rejonowego w Opolu Wydziału VIII Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego sygn. akt OP.VIII NS-REJ.KRS/1348/15/882;
 • w brzmieniu obowiązującym od 12.04.2018 — zmienionym i ujednoliconym uchwałą Nr 15 z dnia 13 grudnia 2017 r. (SOG.2017.142), wpisaną pod nr 5 do KRS 12.04.2018 postanowieniem z 11.04.2018 ww. SR Opole Wydz. VIII Gosp. KRS sygn. akt OP.VIII NS-REJ KRS/018516/17/829.

Numery uchwał powyżej są linkami do wersji PDF, lepiej wyświetlającymi formalną, wizualną strukturę aktu prawnego. Poniżej z uwagi na niedoskonałości WordPressa, czyli platformy zarządzania treścią witryny — numeracja i wcięcia ustępów, punktów i liter pozostawiają, zwłaszcza dla prawników, dużo do życzenia☺. Przypisy (odnośniki), zawierające informacje o przepisach uchylonych, zmienionych, pominiętych lub poszerzających, znajdują się tylko w PDF (nie ma ich poniżej).

Rozdziały statutu:

 1. Przepisy ogólne.
 2. Cele i sposoby ich realizacji.
 3. Członkostwo.
 4. Władze.
 5. Reprezentacja, majątek i finanse.
 6. Przepisy końcowe.

STATUT STOWARZYSZENIA OPOLSCY GENEALODZY

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1.

Uchwała stanowi statut Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy określający ustrój i zasady działalności stowarzyszenia w zakresie nieuregulowanym w odrębnych przepisach powszechnie obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zwłaszcza o stowarzyszeniach i działalności pożytku publicznego.

§ 2.

1. Stowarzyszenie Opolscy Genealodzy, zwane dalej również „stowarzyszeniem”, jest regionalnym towarzystwem genealogicznym o charakterze społeczno-kulturalnym, zrzeszającym pasjonatów genealogii na zasadzie dobrowolności, które opiera działalność na pracy społecznej członków i jest zawiązanym na czas nieoznaczony stowarzyszeniem podlegającym rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym o statusie osoby prawnej i organizacji pozarządowej.
2. Stowarzyszenie może również używać skróconych nazw: „stowarzyszenie Opolskich Genealogów” oraz „Opolscy Genealodzy”.

§ 3.

Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Opole.

§ 4.

1. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swych celów stowarzyszenie może również prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 5.

1. Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych, zagranicznych i międzynarodowych
organizacji o takich samych lub podobnych celach statutowych lub sposobach ich realizacji.
2. W takim przypadku przystąpienie następuje w drodze oświadczenia woli i wymaga zgody walnego zebrania członków.

Rozdział 2.
Cele i sposoby ich realizacji

§ 6.

Celem statutowym stowarzyszenia jest działalność kulturalna, oświatowa i naukowa na rzecz:
1) badań, popularyzacji i doskonalenia wiedzy w zakresie genealogii (historii rodzinnej) oraz geografii, historii, kultury i tradycji, związanych z genealogią;
(pkt 2, 4 i 7 – uchylone)
3) integracji ruchu-środowiska genealogów (pasjonatów historii rodzinnej), wymiany doświadczeń i umiejętności oraz wzajemnej pomocy;
5) źródeł i materiałów genealogicznych (zwłaszcza metryk i archiwaliów) jako dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
6) więzi rodzinnych i międzypokoleniowych;
8) społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, korzystającego z genealogii oraz źródeł i materiałów genealogicznych;
9) promocji i integracji Opolszczyzny, a w szczególności genealogii, historii, kultury i tradycji tutejszych rodzin, bez względu na ich status i pochodzenie.

§ 7.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:
1) organizowanie spotkań, konsultacji i doradztwa, warsztatów, szkoleń, prelekcji, wykładów, sympozjów, seminariów, konferencji, konkursów, imprez kulturalnych itp. (w tym także za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. webinariów, telekonferencji), których przedmiot dotyczy celów statutowych stowarzyszenia;
2) wydawanie książek, czasopism i innych publikacji zwartych lub ciągłych, których przedmiot dotyczy celów statutowych stowarzyszenia, jak również gromadzenie własnych i cudzych takich publikacji i udostępnianie ich członkom stowarzyszenia lub innym podobnym organizacjom;
3) inicjowanie, organizowanie lub współudział w inwentaryzacji, konserwacji, digitalizacji i indeksowaniu źródeł i materiałów genealogicznych;
4) zdobywanie przychylności, wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności oraz inicjowanie i rozwijanie współpracy w zakresie celów statutowych stowarzyszenia z archiwami, bibliotekami, instytucjami kultury, uczelniami, szkołami, organami władzy publicznej (krajowymi, samorządowymi, unijnymi) i religijnymi, stowarzyszeniami, fundacjami, innymi towarzystwami genealogicznymi, innymi instytucjami i organizacjami, w kraju i za granicą, w tym także z Polonią;
5) pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania celów statutowych stowarzyszenia, w szczególności od sponsorów lub przez udział w programach, projektach, akcjach, konkursach i tym podobnych działaniach adresowanych zwłaszcza do organizacji pozarządowych;
6) realizacja zleconych zadań publicznych zbieżnych z celami statutowymi stowarzyszenia;
7) pozyskiwanie i szkolenie wolontariuszy do realizacji celów statutowych stowarzyszenia;
8) zapewnianie obecności stowarzyszenia i tematów związanych z celami statutowymi stowarzyszenia ― w kulturze masowej, środkach masowego przekazu oraz mediach i serwisach społecznościowych;
9) wyrażanie opinii w sprawach publicznych, konsultowanie projektów aktów normatywnych i innych rozstrzygnięć oraz reprezentowanie interesów zbiorowych swoich członków wobec organów władzy publicznej i religijnych ― w zakresie celów statutowych stowarzyszenia, z wyłączeniem angażowania się w działalność o charakterze politycznym i religijnym.

§ 8.

Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników i zlecać osobom świadczenie usług w drodze umów cywilnoprawnych. Dotyczy to także członków stowarzyszenia.

§ 9.

1. W obrębie swoich celów statutowych i sposobów ich realizacji, stowarzyszenie:
1) prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, tj. nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków stowarzyszenia; przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego, a nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się tylko na działalność pożytku publicznego;
2) (uchylony)
2. Nieodpłatna działalność pożytku publicznego może obejmować następujące obszary (sfery):
1) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
3) promocji i organizacji wolontariatu;
4) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
4a) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
4b) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym ich wypoczynku;
4c) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
6) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
7) turystyki i krajoznawstwa.
3. Nieodpłatna działalność pożytku publicznego może obejmować:
1) 94.99.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana;
2) 94.12.Z – działalność organizacji profesjonalnych (działalność organizacji, których członkowie zainteresowani są określoną dyscypliną nauki, zaangażowani są w działalność naukową, akademicką lub kulturalną; działalność stowarzyszeń naukowych);
3) 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
(pozostałe pozaszkolne formy edukacji związane głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań oraz doskonaleniem zawodowym);
4) 74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (doradztwo);
5) 72.20.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
6) 96.09.Z – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (działalność organizacji badających genealogię);
7) 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (organizacja, promocja i/lub zarządzanie imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania);
8) 58.11.Z – wydawanie książek;
9) 58.12.Z – wydawanie wykazów oraz list (pozostałych informatorów i zestawów)
10) 58.14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
11) 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza.
3a. Odpłatna działalność pożytku publicznego może obejmować następujące obszary (sfery):
1) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
3) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
4) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
5) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym ich wypoczynku;
6) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
7) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
8) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
9) turystyki i krajoznawstwa.
4. Odpłatna działalność pożytku publicznego może obejmować:
1) 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (organizacja, promocja i/lub zarządzanie imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania);
1a) 79.90.C – pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
1b) 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
2) 47.99.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
2a) 47.19.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
2b) 47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet;
3) 58.11.Z – wydawanie książek;
4) 58.12.Z – wydawanie wykazów oraz list (pozostałych informatorów i zestawów)
5) 58.14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
6) 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza;
7) 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
(pozostałe pozaszkolne formy edukacji związane głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań oraz doskonaleniem zawodowym);
8) 74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (doradztwo);
9) 72.20.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
10) 96.09.Z – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (działalność organizacji badających genealogię).
(ust. 5–6 uchylone)

§ 10.

Działalność stowarzyszenia i jego organów, w szczególności w formie uchwał, protokołów, sprawozdań i umów, jest jawna co najmniej wobec członków stowarzyszenia, a w zakresie działalności pożytku publicznego ― dla wszystkich zainteresowanych, z zachowaniem odrębnych przepisów o ochronie danych osobowych, tajemnicy skarbowej i innych tajemnicach ustawowo chronionych.

Rozdział 3.
Członkostwo

§ 11.

1. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych;
2) wspierających;
3) honorowych.
2. Nabycie członkostwa następuje z chwilą spełnienia wszystkich jego warunków.
3. Oświadczenia w sprawach członkowskich mogą być składane w formie dokumentowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego (pismo papierowe, poczta elektroniczna itp.).

§ 12.

1. Osoby fizyczne mogą należeć do stowarzyszenia, jeżeli nie są pozbawione praw publicznych i mają pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Mogą należeć do stowarzyszenia małoletni:
1) w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
2) poniżej 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych.
3. Cudzoziemcy mogą być członkami stowarzyszenia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, bez względu na miejsce zamieszkania.
4. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych, może być tylko członkiem wspierającym i działa w stowarzyszeniu za pośrednictwem wyznaczonego przez swój organ (władzę) przedstawiciela będącego osobą fizyczną.

§ 13.

1. Członkiem zwyczajnym staje się osoba fizyczna, która:
1) złożyła zarządowi deklarację przystąpienia do stowarzyszenia, akceptując i wyrażając gotowość realizacji jego celów statutowych;
2) zapłaciła wpisowe, jeżeli jest wymagane; oraz
3) w drodze uchwały zarządu została przyjęta w poczet członków albo w ciągu 2 tygodni od spełnienia warunków określonych w pkt 1―2 nie została w tej formie odrzucona (przyjęcie milczące).
2. Członkiem wspierającym staje się osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych, która:
1) zadeklarowała pomoc stowarzyszeniu w jego statutowej działalności;
2) złożyła zarządowi deklarację przystąpienia do stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego;
3) w drodze uchwały zarządu została przyjęta w charakterze członka wspierającego.
3. Członkiem honorowym może stać się osoba wybitnie zasłużona dla genealogii, jej pasjonatów, stowarzyszenia lub Opolszczyzny, która przyjęła tę godność nadaną w drodze uchwały walnego zebrania członków podjętej w głosowaniu tajnym na uzasadniony wniosek zarządu, komisji rewizyjnej lub co najmniej ¼ wszystkich członków.

§ 14.

1. Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje wskutek:
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego zarządowi po rozliczeniu się ze wszystkich zobowiązań wobec stowarzyszenia, chyba że w ciągu miesiąca zostanie dobrowolnie pisemnie wycofane przez członka;
2) wykluczenia ze stowarzyszenia w drodze uchwały zarządu z powodu:
a) zalegania z zapłatą składek członkowskich lub z uregulowaniem innych zobowiązań członkowskich za okres przekraczający łącznie rok,
b) rażącego, uciążliwego lub powtarzającego się nieprzestrzegania statutu
lub innych uchwał władz stowarzyszenia,
c) zachowania lub zaniechania na szkodę stowarzyszenia, a w szczególności godzącego w dobre imię stowarzyszenia;
3) śmierci, pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych osoby fizycznej;
4) wygaśnięcia osobowości prawnej lub utraty zdolności do czynności prawnych członka wspierającego będącego jednostką organizacyjną.
2. Członkowi wykluczonemu ze stowarzyszenia oraz odrzuconemu kandydatowi na członka:
1) doręcza się przedmiotową uchwałę zarządu w jakiejkolwiek postaci, w szczególności uprzednio stosowanej w kontaktach z daną osobą (jednostką);
2) przysługuje odwołanie do walnego zebrania członków w terminie 2 tygodni od doręczenia uchwały zarządu; walne zebranie członków rozpatruje odwołanie w ciągu 3 miesięcy od złożenia odwołania, a jego uchwała w tej sprawie jest ostateczna.
3. Utrata członkostwa przez osobę wybraną do władz stowarzyszenia jest równoznaczna z odwołaniem z władz stowarzyszenia.

§ 15.

1. Członkowie (zwyczajni, wspierający, honorowi) mają prawo:
1) inicjować, uczestniczyć i korzystać ze wszystkich form działalności stowarzyszenia;
2) posługiwać się legitymacją i odznaką członkowską, jeżeli wypełniają swoje obowiązki.
2. Członkowie zwyczajni, z wyjątkiem małoletnich poniżej 16 lat, mają prawo:
1) udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków;
2) korzystania z czynnego (wybieranie) i biernego (bycie wybranym) prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.
3. Nabycie członkostwa honorowego:
1) przez członka zwyczajnego nie pozbawia go dotychczasowych praw członka zwyczajnego;
2) nie wyklucza możliwości nabycia praw członka zwyczajnego.

§ 16.

1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) brać czynny udział w działalności stowarzyszenia i realizować jego cele;
2) przestrzegać statutu i innych uchwał władz stowarzyszenia;
3) terminowo opłacać składki;
4) dbać o dobre imię stowarzyszenia i przyczyniać się do wzrostu jego znaczenia.
2. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywać się z zadeklarowanej pomocy oraz przestrzegać statutu i innych uchwał władz stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek.

§ 17.

1. Wysokość, formy i terminy (częstotliwość) zapłaty składek członkowskich oraz zasady zwolnień i udzielania ulg w ich spłacie ustala zarząd.
2. Zasady składek określone w ust. 1 mogą również przewidywać określoną pierwszą składkę za dany początkowy okres członkostwa, wymaganą jako warunek przyjęcia w poczet członków zwyczajnych (wpisowe).
3. Zapłacone składki nie podlegają zwrotowi, nawet w przypadku utraty członkostwa.

Rozdział 4.
Władze

§ 18.

1. Władzami stowarzyszenia są:
1) walne zebranie członków;
2) zarząd;
3) komisja rewizyjna.
2. Jeżeli przepis szczególny stanowi inaczej:
1) do ważności obrad danego organu władzy potrzebne jest kworum co najmniej ½ wszystkich jego członków, a w przypadku walnego zebrania członków ― ogólnej liczby członków zwyczajnych stowarzyszenia; w przypadku nieosiągnięcia kworum o wyznaczonej godzinie rozpoczęcia obrad walnego zebrania członków, obrady są ważne w drugim terminie wyznaczonym w zwołaniu, chociażby tego samego dnia, bez względu na liczbę obecnych, ale nie mniej niż 3 członków zwyczajnych;
2) uchwały władz zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów obecnych uprawnionych do danego głosowania, tj. gdy liczba głosów „za” przewyższa liczbę głosów „przeciw” (uchwale, wnioskowi), a głosów nieważnych lub wstrzymujących się nie dolicza się do żadnej z grup głosujących;
3) w przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad;
4) głosowanie jest tajne na wniosek co najmniej ¼ obecnych uprawnionych do głosowania;
5) uchwały, protokoły, sprawozdania i inne kolegialne dokumenty danego organu władzy podpisuje co najmniej przewodniczący obrad.
3. Przewodniczącym obrad walnego zebrania członków oraz zarządu jest prezes, a komisji rewizyjnej — jej przewodniczący.
4. Na walnym zebraniu członków, posiedzeniach zarządu lub komisji rewizyjnej oraz poza nimi, w razie nieobecności lub braku możliwości wykonywania funkcji, w tym także w przypadku wygaśnięcia mandatu do czasu dokooptowania lub wyboru przez walne zebranie członków, prezesa zastępuje wiceprezes, przewodniczącego komisji rewizyjnej — jej wiceprzewodniczący, a jeżeli ci nie mogą pełnić tych funkcji ― najstarszy wiekiem inny członek odpowiednio zarządu lub komisji rewizyjnej.

§ 19.

1. Walne zebranie członków jest najwyższą władzą stowarzyszenia, a jego uchwały wiążą wszystkie pozostałe władze stowarzyszenia i mają pierwszeństwo przed ich uchwałami.
2. Prawo udziału w walnym zebraniu członków przysługuje wszystkim członkom stowarzyszenia. Zarząd może zapraszać również inne osoby.
3. Członek stowarzyszenia może udzielić innemu członkowi stowarzyszenia lub innej oznaczonej osobie pełnomocnictwo do udziału i głosowań w danym walnym zebraniu członków, załączane do protokołu.
4. Walne zebranie członków zwoływane jest przez zarząd:
1) z własnej inicjatywy, co najmniej raz w roku;
2) na wniosek komisji rewizyjnej albo co najmniej ¼ wszystkich członków stowarzyszenia;
3) w przypadku wniesienia odwołania od wykluczenia członka lub odrzucenia kandydata na członka;
4) w razie konieczności uzupełnienia zarządu lub komisji rewizyjnej, jeżeli wygasłe w nich mandaty nie mogą być uzupełnione lub nie zostały uzupełnione przez sam dany organ.
5. O terminie, miejscu i porządku obrad walnego zebrania członków oraz projektach uchwał i innych materiałów będących przedmiotem obrad, członków stowarzyszenia zawiadamia
nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem obrad.
6. Zawiadomienie może nastąpić w każdej postaci uzgodnionej uprzednio z danym członkiem, a w szczególności pocztą elektroniczną, pisemnie, serwisem społecznościowym, telefonicznie lub ustnie. Zawiadamia się ponadto przez witrynę internetową stowarzyszenia.
7. Na wniosek co najmniej 3 członków stowarzyszenia, zarządu lub komisji rewizyjnej, walne zebranie członków może uzupełnić lub zmienić porządek obrad.
8. W przypadku wniosku lub odwołania, o których mowa w ust. 4 pkt 2―3:
1) termin walnego zebrania członków wyznacza się na dzień przypadający w ciągu miesiąca od ich złożenia zarządowi;
2) do zmiany porządku obrad w zakresie punktów dotyczących wniosku lub odwołania, wymagana jest dodatkowo zgoda odpowiednio wnioskodawcy lub odwołującego się.
9. Jeżeli zarząd nie zwołał w terminie walnego zebrania członków, zwołać je może także komisja rewizyjna.

§ 20.

Do zadań i kompetencji walnego zebrania członków, w zakresie nieokreślonym w pozostałych przepisach ustaw i statutu, należy w szczególności:
1) wytyczanie ogólnych kierunków i ocena całokształtu działalności stowarzyszenia, w tym uchwalanie jej programu;
2) przyjmowanie lub odrzucanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej;
3) ustalanie loga;
4) ustanawianie i przyznawanie odznaczeń stowarzyszenia, jak również wnioskowanie o przyznanie członkom stowarzyszenia innych odznaczeń.

§ 21.

1. Zarząd i komisja rewizyjna:
1) wybierane są na 4-letnią kadencję przez walne zebranie członków, które:
a) decyduje również o liczbie osób wchodzących w skład danego organu,
b) wybiera prezesa i może wyznaczyć pozostałe funkcje w zarządzie,
c) może odwołać cały skład lub poszczególnych członków danego organu;
2) w drodze uchwały uzupełniają swój skład, ze wskazaniem funkcji w danym organie władzy (prezes, wiceprezes, skarbnik, sekretarz, przewodniczący, wiceprzewodniczący itp.), w miejsce wygasłych mandatów do końca tej samej kadencji, poprzez dokooptowanie nowych członków, ale nie więcej niż ½ składu wybranego przez walne zebranie członków; ponad tę liczbę lub niedokooptowane mandaty uzupełnia walne zebranie członków;
3) obradują na posiedzeniach prowadzonych i zwoływanych przez przewodniczących obrad w miarę potrzeb:
a) z własnej inicjatywy, ale nie rzadziej niż 2 razy w roku,
b) na wniosek co najmniej 2 członków zarządu lub komisji rewizyjnej;
4) za zgodą wszystkich swoich członków mogą obradować również na posiedzeniach odbywających się korespondencyjnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na odległość (np. telekonferencja), pod warunkiem, że wszystkie głosowania są imienne, a taka forma posiedzenia i wszystkie głosy opisane są w protokole; przepis ten nie zwalnia z obowiązku podpisania uchwał i protokołu;
5) składają walnemu zebraniu członków sprawozdania ze swojej działalności:
a) na żądanie walnego zebrania członków za wskazany okres lub zakres przedmiotowy,
b) zarząd po zakończeniu każdego roku, przy czym obowiązek ten zastępują sprawozdania merytoryczne stowarzyszenia, jeżeli są wymagane według przepisów odrębnych,
c) na zakończenie kadencji.
2. Członkowie zarządu i komisji rewizyjnej:
1) wybierani i uzupełniani są spośród członków stowarzyszenia będących osobami fizycznymi, pod warunkiem wyrażenia zgody na objęcie tych funkcji;
2) jeżeli stowarzyszenie uzyska status organizacji pożytku publicznego, nie mogą być
skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) pełnią swe funkcje nieodpłatnie w ramach pracy społecznej członków stowarzyszenia, natomiast z innych tytułów w stowarzyszeniu mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 22.

1. Zarząd liczy od 3 do 5 członków stowarzyszenia, w tym co najmniej prezes i wiceprezes stowarzyszenia.
2. Walne zebranie członków albo sam zarząd, jeżeli tego nie uczyniło walne zebranie członków, wyznacza w składzie zarządu wiceprezesa stowarzyszenia oraz może wyznaczyć inne funkcje, w szczególności skarbnika i sekretarza.
3. W posiedzeniu zarządu mają prawo brać udział z głosem doradczym członkowie komisji rewizyjnej oraz inne osoby zaproszone przez zarząd.

§ 23.

1. Do zadań i kompetencji zarządu, w zakresie nieokreślonym w pozostałych przepisach ustaw i statutu, należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw stowarzyszenia, kierowanie jego działalnością i sprawowanie władzy w okresie pomiędzy walnymi zebraniami członków;
(pkt 2 uchylony)
3) decydowanie w sprawach rozpoczęcia i zasad wcześniej nierealizowanego zakresu celów statutowych, sposób ich realizacji i działalności;
4) wykonywanie uchwał walnego zebrania członków;
5) wyznaczanie adresu siedziby stowarzyszenia, w tym w razie potrzeby także zapewnianie biura dla obsługi administracyjno-finansowej stowarzyszenia;
6) zwięzłe prowadzenie dokumentacji członkowskiej i dokumentowanie działalności stowarzyszenia, w tym także działalności członków zbieżnej z celami statutowymi stowarzyszenia; funkcje te powierza się sekretarzowi w zarządzie, jeżeli został wyznaczony;
7) ustalanie wzoru legitymacji członkowskiej;
8) udzielanie na wniosek komisji rewizyjnej informacji i wyjaśnień oraz wykonywanie jej wniosków i zaleceń pokontrolnych.
2. Prezes stowarzyszenia wykonuje lub powierza wykonywanie czynności:
1) z zakresu prawa pracy za stowarzyszenie, jeżeli to zatrudnia osoby i jest dla nich pracodawcą (zakładem pracy), w tym jako płatnika odpowiednich podatków i składek, także o charakterze sprawozdawczym;
2) za administratora danych osobowych i z zakresu bezpieczeństwa informacji, w zakresie określonym przez zarząd.

§ 24.

Zarząd w imieniu stowarzyszenia sporządza i przekazuje właściwym organom na zasadach i w trybie określonych w przepisach odrębnych:
1) roczne sprawozdanie:
a) finansowe, które zatwierdza komisja rewizyjna,
b) merytoryczne, które zatwierdza walne zebranie członków;
2) inne sprawozdania wymagane w szczególności do rozliczenia dotacji, sponsoringu lub innych środków albo na żądanie organu nadzoru, sądu rejestrowego lub innych uprawnionych organów, sprawozdania statystyczne, zeznania, deklaracje i informacje podatkowe itp., które zatwierdza:
a) w zakresie finansowym ― komisja rewizyjna,
b) w zakresie merytorycznym ― sam zarząd.

§ 25.

1. Raz w roku oraz na zakończenie kadencji, zarząd zobowiązany jest uzyskać absolutorium od walnego zebrania członków, po rozpatrzeniu przez to zebranie wniosku komisji rewizyjnej w tej sprawie oraz ostatniego rocznego sprawozdania stowarzyszenia (finansowego i merytorycznego) albo sprawozdania zarządu ze swojej działalności.
2. Nieuzyskanie absolutorium w trakcie kadencji jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu.

§ 26.

1. Komisja rewizyjna liczy od 3 do 5 członków stowarzyszenia, w tym co najmniej jej przewodniczący i wiceprzewodniczący, wybrani przez samą komisję. Tym samym lub innym swoim członkom, komisja może wyznaczyć inne funkcje, w szczególności protokolanta.
2. Komisja rewizyjna w swoim działaniu jest niezależna i nie podlega zarządowi.
3. Członkowie komisji rewizyjnej dodatkowo nie mogą:
1) pełnić funkcji ani być członkiem w zarządzie stowarzyszenia;
2) pozostawać w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami zarządu, ani pozostawać z nimi we wspólnym pożyciu.

§ 27.

Do zadań i kompetencji komisji rewizyjnej, w zakresie nieokreślonym w pozostałych przepisach ustaw i statutu, należy:
1) kontrolowanie i ocena całokształtu działalności stowarzyszenia pod względem zgodności ze statutem, uchwałami walnego zebrania członków, legalności, gospodarności, celowości i rzetelności;
2) występowanie do zarządu o udzielenie informacji i wyjaśnień oraz z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi.

Rozdział 5.
Reprezentacja, majątek i finanse

§ 28.

1. Do reprezentowania stowarzyszenia, w tym do zawierania umów, zaciągania innych zobowiązań majątkowych i niemajątkowych, udzielania pełnomocnictw, składania innych oświadczeń woli lub wiedzy i do działania w imieniu stowarzyszenia:
1) przy czynnościach polegających na zaciągnięciu zobowiązania lub rozporządzeniu prawem o wartości przekraczającej kwotę 2 000 zł lub jej równowartość albo o nieograniczonej wysokości, w tym zwłaszcza weksli in blanco, jak również do udzielania pełnomocnictw ogólnych lub prokury ― upoważnieni są 2 członkowie zarządu działający łącznie;
2) przy pozostałych czynnościach ― upoważniony jest prezes lub każdy inny członek zarządu samodzielnie.
2. Zarządzanie majątkiem stowarzyszenia, w tym podejmowanie uchwał lub decyzji w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku stowarzyszenia, należy do zarządu.
3. Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze i wartości niematerialne i prawne.

§ 29.

1. Na fundusze składają się (źródła finansowania) w szczególności:
1) składki członkowskie;
2) darowizny, spadki, zapisy, dotacje i subwencje;
3) dochody z ofiarności publicznej:
a) zbiórki publiczne,
b) jeżeli stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego ― środki publiczne otrzymane przez stowarzyszenie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;
4) dochody ze sponsoringu;
(pkt 5 uchylony)
6) dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego;
7) dochody z majątku stowarzyszenia;
8) środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich;
9) odsetki, lokaty i inne dochody z kapitału;
10) kredyty i pożyczki.
2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na rachunkach bankowych stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na rachunek bankowy stowarzyszenia.
2a. Stowarzyszenie pod rygorem nieważności nie przyjmuje gotówką płatności o wartości równej lub przekraczającej 15 000 euro. W razie potrzeby takiej płatności, dokonuje się ją wyłącznie na rachunek bankowy.
3. Fundusze służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.
4. Jeżeli stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego, środki publiczne otrzymane przez stowarzyszenie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego.

§ 30.

Jeżeli stowarzyszenie uzyska status organizacji pożytku publicznego, stowarzyszenie nie może:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do swoich członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
2) przekazywać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystywać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
4) zakupywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą jego członkowie, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 31.

W razie potrzeby zarząd może sporządzać i zatwierdzać kosztorysy, harmonogramy, budżety, plany finansowe itp. dokumenty dla stowarzyszenia lub poszczególnych zakresów jego działalności, zwłaszcza realizowanych z dotacji.

Rozdział 6.
Przepisy końcowe

§ 32.

1. Uchwały o zmianie statutu, nowym statucie lub rozwiązaniu stowarzyszenia, podejmuje walne zebranie członków większością ⅔ głosów przy kworum według zasad ogólnych.
2. Uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia określa tryb i termin likwidacji, wyznacza likwidatorów oraz określa przeznaczenie majątku stowarzyszenia na cele działalności pożytku publicznego.

§ 33.

(pominięty)