Relacja ze spotkania 24.01.2014

24 stycznia 2014 r. (piątek) w „pałacyku” WBP w Opolu odbyło się drugie spotkanie rodzinnych genealogów i zarazem założycielskie Walne Zebranie Członków Koła Opolskich Genealogów przy Śląskim Towarzystwie Genealogicznym, dlatego poniższa relacja stanowi zarazem jego protokół. Ponieważ było to założycielskie walne zebranie członków koła, nie wymagało zachowania przez zarząd koła (formalnie przed zebraniem jeszcze nieistniejący) 21-dniowego terminu wynikającego z § 19 ust. 6 statutu ŚTG.

Porządek spotkania (zebrania):

 1. Otwarcie spotkania (założycielskiego Walnego Zebrania Członków).
 2. Ustalenie listy obecnych (członków oraz sympatyków Koła).
 3. Omówienie funkcjonowania kół terenowych w świetle Statutu ŚTG oraz potrzeby uchwalenia regulaminu koła.
 4. Utworzenie Koła przy ŚTG poprzez podjęcie stosownej uchwały.
 5. Wybór zarządu (i komisji rewizyjnej) Koła poprzez podjęcie stosownych uchwał.
 6. Sprawy różne:
  1. Współpraca z Radiem Opole, kwartalnikiem „Historia Lokalna” oraz Archiwum Państwowym w Opolu; rozeznanie możliwości współpracy z innymi mediami i instytucjami.
  2. Domena internetowa, strona internetowa, poczta elektroniczna, strona i grupa na Facebooku oraz forum dyskusyjne Koła.
  3. Przygotowanie logo Koła (do korespondencji, na stronę internetową).
  4. Rozeznanie genealogicznych potrzeb i oczekiwań członków i sympatyków Koła oraz ustalenie tematyki spotkań (warsztatów, wykładów). Wymiana doświadczeń genealogicznych, rozmowy o własnych poszukiwaniach i osiągnięciach z zakresu genealogii (tereny poszukiwań, nazwiska, posiadana literatura itp.).
  5. Ustalenie częstotliwości i miejsc spotkań Koła (w perspektywie możliwość spotkań wyjazdowych).
 7. Zamknięcie spotkania (zebrania).

Ad. 1. Otwarcie spotkania (założycielskiego Walnego Zebrania Członków).

Spotkanie po godz. 17:00 otworzyła Jolanta Ilnicka, która przedstawiła projekt porządku spotkania-zebrania, do którego nie wniesiono uwag, w związku z czym uznano porządek za zatwierdzony.

Ad. 2. Ustalenie listy obecnych (członków oraz sympatyków Koła).

Zgodnie z pisemną listą obecności, na sali niezmiennie do końca spotkania-zebrania obecnych było 16 osób, z których 11 złożyło deklaracje członkowskie ŚTG, opłaciło składkę członkowską ŚTG i wyraziło chęć przystąpienia do tworzonego koła.

Ad. 3. Omówienie funkcjonowania kół terenowych w świetle Statutu ŚTG oraz potrzeby uchwalenia regulaminu koła.

Maciej Róg omówił punkty statutu Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego w zakresie celów i form działania oraz funkcjonowania kół terenowych, zwracając uwagę na potrzebę uchwalenia w przyszłości regulaminu koła. Przygotowany projekt regulaminu zaproponowano udostępnić na stronie internetowej Opolskich Genealogów celem omówienia i uchwalenia na późniejszym Walnym Zebraniu Członków. Zwrócono uwagę na statutową konieczność wyboru zarządu koła (4 członków Koła, co najmniej z prezesem, który może wyznaczyć zastępcę, skarbnika i sekretarza) oraz komisji rewizyjnej koła (3 członków Koła).

Ad. 4. Utworzenie Koła przy ŚTG poprzez podjęcie stosownej uchwały.

Pod głosowanie poddano uchwałę w sprawie utworzenia koła, pod nazwą: „Koło Opolskich Genealogów przy Śląskim Towarzystwie Genealogicznym”, jako koła terenowego tego stowarzyszenia, którą przyjęto jednogłośnie przez aklamację (głosowało 11 członków ŚTG, z czego 11 głosów za przyjęciem uchwały, 0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się).

Ad. 5. Wybór zarządu (i komisji rewizyjnej) Koła poprzez podjęcie stosownych uchwał.

Przy organizowaniu pierwszego spotkania, nawiązywaniu kontaktu z Prezesem i Zarządem ŚTG oraz wywiadem przed pierwszym spotkaniem dla Rada Opole, udział brała grupa inicjatywna w składzie: Jolanta Ilnicka, Teresa Kroczak, Zbigniew Nalichowski i Maciej Róg, która została zaproponowana przez ŚTG w skład zarządu koła, jako elementu niezbędnego do utworzenia koła terenowego w ramach stowarzyszenia, zgodnie ze statutem ŚTG. Obecni nie wnieśli zastrzeżeń wobec takiego składu, w związku z czym poddano pod głosowanie uchwałę w sprawie wyboru zarządu koła z takim wyżej wymienionym składem, z Jolantą Ilnicką jako prezesem koła. Głosowało 11 członków Koła, z czego 7 głosów za przyjęciem uchwały, 0 przeciwnych, 4 kandydatów do zarządu wstrzymało się od głosu. Wobec uzyskania większości głosów, stwierdzono podjęcie uchwały.

W związku z tym, Prezes Koła, Jolanta Ilnicka, zgodnie ze statutem ŚTG, jednocześnie wyznaczyła zastępcą prezesa (wiceprezesem) koła — Zbigniewa Nalichowskiego, skarbnikiem koła — Teresę Kroczak, a sekretarzem koła — Macieja Roga, którzy przyjęli te funkcje.

W skład komisji rewizyjnej zgodziły się wejść Panie: Barbara Bukład, Barbara Giedrojć i Krystyna Żarecka-Augustyn, w związku z czym poddano pod głosowanie uchwałę w sprawie wyboru komisji rewizyjnej z takim składem. Głosowało 11 członków Koła, z czego 8 „za”, 0 przeciwnych, 3 kandydatki wstrzymały się od głosu. Wobec uzyskania większości głosów, stwierdzono podjęcie uchwały.

Ad. 6a. Współpraca z mediami i instytucjami.

Jolanta Ilnicka poinformowała o możliwości współpracy przez Koło z Radiem Opole przy realizacji programu „Tak było naprawdę” prowadzonego przez Pana Bolesława Bezega; w ramach audycji Opolscy Genealodzy będą mogli opowiedzieć o własnych poszukiwaniach genealogicznych. Prezes Koła poinformowała również o podobnej możliwości współpracy z czasopismem — kwartalnikiem „Historia Lokalna”. O dalszej współpracy informacje będą przekazywane na spotkaniach lub internetowo.

Zwrócono uwagę na tradycyjny adres korespondencyjny, na który można by wysyłać i odbierać papierowe przesyłki. Podawanie adresu siedziby głównej ŚTG uznano za uciążliwe i zbyt obciążające zarówno ŚTG, jak i Zarząd Koła, który musiałby udawać się po przesyłki do Wrocławia. Zapowiedziano w związku z tym wystosowanie prośby do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu (WBP) o możliwość podawania jej adresu jako adresu Koła.

Pani Barbara Giedrojć z komisji rewizyjnej Koła, a zarazem pracownik WBP, opowiadając o działalności bibliotekii, wspomniała o planowanych wystawach. W przyszłości Koło będzie miało możliwość skorzystania z gościnności „pałacyku”, organizując wystawę np. drzew genealogicznych czy pamiątek rodzinnych. Zarząd Koła zaproponował zaproszenie Pani Marty Czerwieniec na spotkanie Koła.

W związku z wyrażaną wcześniej chęcią współpracy Archiwum Państwowego w Opolu z rodzinnymi genealogami, zapowiedziano pisemne wystąpienie potwierdzające taką wolę z naszej strony oraz prośbę o możliwość uczestnictwa w szkoleniach dotyczących zasobów i usług archiwalnych, sposobu korzystania i postępowania z archiwaliami czy poszukiwania miejscowości i parafii.

Ad. 6b. Adresy internetowe Koła.

Maciej Róg przypomniał o profilu Opolskich Genealogów na Facebooku (facebook.com/OpolscyGenealodzy), poinformował również o utworzeniu strony internetowej koła (www.genealodzy.opole.pl). Przekazano informację o ich adresach, jak również o kontaktowych adresach poczty elektronicznej koła. Za internetowe forum dyskusyjne koła zaproponowano sekcję „Opolskie TG” na forum Polskiego Towarzystwa Genealogicznego.

Ad. 6c. Logo Koła.

Poinformowano o możliwości tudzież potrzebie przygotowania własnego graficznego logo dla Koła, które przyjętym zwyczajem będzie je odróżniać od innych towarzystw genealogicznych w korespondencji, na banerach i w internecie. Zadania tego podjął się Pan Piotr Bomersbach. Po przygotowaniu loga zostanie ono przedyskutowane na spotkaniu.

Ad. 6d. Autoprezentacja członków Koła.

Obecne osoby kolejno opisały swoje doświadczenia z genealogią rodzinną, poszukiwane linie rodziny i nazwiska oraz miejscowości i tereny, na których prowadzą poszukiwania genealogiczne. Dużo osób poszukuje na Kresach, jak również w Galicji i Małopolsce. W przyszłości być może uda się zrobić wspólną mapę takich poszukiwań dla członków Koła i pozostałych uczestników naszych spotkań.

Ad. 6e. Kolejne spotkania Koła.

Ustalono, że spotkania Opolskich Genealogów odbywać się będą średnio raz w miesiącu, w drugie środy miesiąca, począwszy od godz. 17:00, korzystając z uprzejmości Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu w jej „pałacyku” przy ul. Piastowskiej 20, przy czym dostępność sali na parterze lub innej sali — będzie każdorazowo potwierdzana z pracownikiem tej biblioteki.

Na kolejne spotkanie Opolskich Genealogów, 12.02.2014 w środę, wybrano temat poszukiwań genealogicznych w internecie, do którego poprowadzenia zobowiązał się Maciej Róg.

Ze strony internetowej ŚTG zapowiedziano również spotkania we Wrocławiu: z Martą Czewieniec (1 lutego) i comiesięczne (13 lutego).

Ad. 7. Zamknięcie spotkania (zebrania).

Na tym spotkanie zakończono przed godz. 20:00.

Podjęte uchwały zostały opatrzone numerem i datą oraz podpisane przez obecnych członków Zarządu Koła. Dokumentację papierową z działalności Koła gromadzić będzie wyznaczony sekretarz Koła.

Jeżeli protokół wymaga gdziekolwiek poprawienia, członkowie Koła proszeni są o kontakt z sekretarzem Koła.

Dokumenty:

Zobacz też:

OpolGen-2/2014

Komentarze z Facebooka

komentarz(y/e)

Dodaj komentarz